Saint-Gobain Weber DK

Generelle udlejningsbetingelser Mobile Mørtelværker - 2019

1. januar 2019 - version 1

 1. Der må i vores Mobile Mørtelværker ikke anvendes andre end de af Saint-Gobain Weber (udlejer) leverede produkter. Udlejer forbeholder sig ret til øjeblikkeligt at hjemkalde det udlejede materiel, hvis dette forekommer. Alle sliddele udskiftes og debiteres lejer.
 2. Vi forbeholder os retten til at levere det Mobile Mørtelværk op til 4 dage inden ønskede opstart og ligeledes 4 dage efter ved afhentning. (Se flowcharge nederst på siden)
 3. Ved annullering/udsættelse af ordren skal dette ske senest på dag 0. (Se flowcharge nederst på siden)
 4. Ved returnering af det Mobile Mørtelværk vil alle farvede produkter blive krediteret med op til 3 tons. Mængder ud over dette vil blive faktureret til mørtelprisen. Vær opmærksom på at indholdet i siloen ved afmeldingen ikke må overstige 14 tons. (Se flowcharge nederst på siden)
 5. Ud- og hjemkørsel betales af lejeren.
 6. Lejeafgiften betales fra den aftalte startdag og indtil afmeldingsdatoen, således at det mobile mørtelværk er klar til afhentning fra kl. 06.00. Begge dage medregnes i lejen. Der afregnes i kalenderdage. Minimumsforbrug er 0,8 tons pr. kalenderdag. Underforbrug debiteres med mørtelprisen.
 7. Der er i lejen ikke indbefattet eventuelle udgifter til el, olie, benzin, gas, tilslutning til el, gas, vand m.m. Lejeren er forpligtet til at følge gældende vedligeholdelsesanvisning, der ligger på Webers hjemmeside www.weber.dk.
 8. Forbrug af sliddele i materiel er ikke inkluderet i lejeprisen.
 9. Ved misbrug er reparation for lejers regning, og reparationsdage regnes som lejedage. Der henvises til gældende Weber Service Charter.
 10. Under lejemålet bærer lejeren enhver risiko for det udlejede materiel, dets betjening og anvendelse såvel over for udlejer som over for tredjemand. Derfor skal lejer erstatte enhver skade, hvad enten det er brandskade, vold mod materiellet, manglende vedligeholdelse, rengøring eller anden form for beskadigelse. Reparation må kun udføres igennem udlejer.
 11. Ethvert tilkald af montør, som ikke skyldes direkte fejl i materiellet, vil blive debiteret lejer jævnfør gældende Weber Service Charter.
 12. Der ydes ingen erstatning for eventuel forsinkelse af et arbejde. Dette gælder også ansvar for tab, arbejdsløn, dagbod eller lignende ydelser herunder erstatning til betjeningsmandskab.
 13. Misligholder lejeren kontrakten eller standser sine betalinger, forbeholder udlejer sig ret til øjeblikkeligt at hjemkalde det udlejede materiel.
 14. Materiel må ikke flyttes fra den aftalte lejeadresse, medmindre andet er aftalt.
 15. Lejers eventuelle interne flytning af materiel på lejeadresse sker på lejers fulde ansvar. Udlejer påtager sig gerne flytning mod betaling. Lejer stiller hjælp til rådighed ved aflæsning og opstilling af det Mobile Mørtelværk. Ved opstilling sikrer lejer kørefast underlag og leverer køreplader, jernbanesveller eller 4” x 4” stolper til understøtning af det Mobile Mørtelværks ben.
 16. Når frost kan ventes, er det lejerens ansvar at frostsikre materiellets vanddoseringsanlæg. Dette sker jævnfør Webers instruktion om vinterforanstaltninger for Mobile Mørtelværker.
 17. Ved lejemålets ophør skal materiellet være rengjort og i samme stand som ved levering til lejer. Efter materiellets tilbagelevering finder eftersyn sted, og eventuel rengøring eller reparation debiteres lejer.

 

Krav til byggeplads og tilkørselsforhold

 1. Der henvises til oplysningerne på Webers hjemmeside www.weber.dk, Weber Service.
 2. Fælles for alt udstyr kræves vandtilslutning ¾” (Nito-kobling) og el-tilslutning med CEE-stik 16A (ved KKh mørtel anvendes sneglesilo, som kræver 32 A).