Saint-Gobain Weber DK

EPD - Miljøvaredeklaration

Weber dokumenterer bæredygtighed med EPD

Hos Weber har vi en målsætning om kontinuerligt at mindske miljøpåvirkningen under produktionen, transporten, brugen og sidenhen genbrugen af Weber produkter. Miljøvaredeklarationer er væsentlige for, at man kan sammenligne produkter og træffe bæredygtige materialevalg, og derfor har Weber fået udarbejdet EPD'er (Environmental Product Declaration), som er tredjepartsverificeret miljøvaredeklaration, der er baseret på en livscyklusanalyse (LCA).

Her kan du se EPD'er på vores produkter.

En EPD dokumenterer kortfattet et produkts miljømæssige egenskaber, og udvikles i henhold til europæiske standarder. EPD’er gør det nemmere at sammenligne oplysninger om produkters miljøpåvirkning, da de indeholder informationer om blandt andet produkters påvirkning af miljøet, ressourceforbrug samt genbrug og genindvinding. Sammenligning skal altid gøres på bygningsniveau.
 

Miljøvarerdeklarationer er et krav i fremtidens byggeri

Hos Weber oplever vi en stigende efterspørgsel på miljøvaredeklarationer i udbudsmaterialet til større byggerier i både den offentlige og private sektor. Det sker blandt andet fordi bygningscertificeringsordninger såsom DGNB hovedsaligt benytter miljøvaredeklarationers livscyklusanalyse til beregningen af bygningens samlede miljøbelastning.


En EPD skal indeholde verificerbare, præcise og ikke misvisende miljøinformationer om et produkt og dens anvendelse. Dog kan nogle af oplysningerne være baseret på generiske oplysninger. De generiske oplysninger bygger på regionale, nationale eller globale gennemsnitsbetragtninger fra databaser og opslagsværker, mens de faktiske oplysninger bygger på konkrete data om produktet.

 

En EPD skal bl.a. indeholde oplysninger på disse 7 miljøpåvirkninger:

  • Global opvarmning (CO2 equiv) 

  • Nedbrydelse af ozonlaget (CFC-11 equiv) 

  • Forsuring (SO2 equiv)

  • Eutrofiering (PO4 equiv)

  • Fotokemisk ozondannelse (ethen/ethylen equiv)

  • Udtynding af abiotiske (uorganiske) ressourcer (Sb equiv) 

  • Udtynding af abiotiske (uorganiske) fossile brændsler (MJ)